Opłaty

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) powiększone o należny podatek VAT oraz zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe na podstawie:

  • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 90, poz. 594 z 2010 roku z późn. zm.),
  • ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101, poz. 649 z 2010 roku),
  • ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. Nr 93 poz. 768 z 2009 roku).

Należne podatki i opłaty związane z dokonywanymi w Kancelarii czynnościami uiszcza się przy podpisaniu aktu notarialnego, gotówką.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.