Zakres czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.), Notariusz dokonuje takich czynności, jak:

– akt notarialny, np.: testament, pełnomocnictwo, służebność, tak gruntowa, jak i osobista, umowa taka jak: sprzedaż, darowizna, zamiany, dożywocia, zniesienie współwłasności, przedwstępna, deweloperska, nabycia lokalu od Gminy, zawiązania spółki, zrzeczenia się dziedziczenia, majątkowa małżeńska i in.,

– akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,

– poświadczenia takie jak:
a) własnoręczność podpisu
b) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
c) data okazania dokumentu
d) pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

– doręczanie oświadczeń,

– spisywanie protokołów: walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, jak również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń,

– a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej,

– protesty weksli i czeków,

– przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

– na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

– inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Informujemy Państwa, iż Notariusz dokonuje czynności notarialne w siedzibie Kancelarii, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności – czynności notarialne mogą być dokonywane także poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia.